Dude’s Manual
Watch
Server HD
Movie plot

He Xiaoyang, who is single for four years, is mistaken as head girl Guan Xin‘s love interest by accident. To get rid of He Xiaoyang, Guan Xin decides to help him pursue the most beautiful girl in campus Li Shushu….
Also known as: 完全男生手册 / Wan Quan Nan Sheng Shou Ce / Tuo Dan Gao Ji / Hey Boys / Dude s Manual

Show less...